Väggelement, lätta ytterväggar

Tillverkningen av väggelement sker på olika sätt. Antingen i en s.k fältverkstad eller genom tillverkning i prefabfabriker.  Ergonomic samarbetar med elementfabriker för beställning, projektering, tillverkning av väggelement.

Väggelement

Väggelementen utföres antingen helt i stål eller trä. Träelement med stålsyll förkommer också. Ändavstyvare ÄA ( till reglar > 2 m) monteras på stål- reglarna och skjuts in i syll- och hammarbandskenan.

Tänk på att hammarbandsskenans slitsar normalt inte sitter på skenans mitt. Därför skall montaget utföras så att största hela plåtytan vänds inåt. Anledningen är att ge tillräcklig plats för snedstagets nedre fästpunkt.

Samtliga knutpunkter skena/regel skruvas med dubbla skruv från varje sida, PS 4,8x19 C1.

Montaget av stålprofilerna kan också utföras på annat sätt, t.ex stuknitning eller svetsning.

Användes träreglar rekommenderas att träreglarna pallas i underkant mot plåtskenan med plastdistanser, för att förhindra kapillärsugning upp i träreglarna.

Förekommer stålpelare i väggen monteras dessa med fördel redan vid väggtillverkningen och transportsäkras. På det sättet sparas arbetstid och krantid på bygget.

Utvändig skiva kan monteras genom limning och skivfixturer. Alternativt kombination av limning och delskruvning. Alternativet fullskruvning görs enligt skivfabrikantens anvisningar.Teipning görs av skivskarver för att säkra ett tätt klimatskal.

Om ytterväggen är av typ luftad fasad, monteras luftad fasadläkt VFL på utv.skiva. VFL-profilen monteras med skruv 4,8x40 alt. 55 mm, med rätt ytbehandling C4 och utförande för att kunna fungera i de olika materialskikten. VFL-profiler finns i olika utförande och storlekar

Prefabricerade väggelement kan fås helt anpassade efter objektets krav. Alla element levereras med egna bilar och säkra transporthäckar, för hantering på arbetsplatsen.

Väggarna monteras med CE-märkta lyftbeslag för säkra lyft i fabrik och på arb.platsen.

Häckarna packas och skjuts ihop till platta paket vid returneringen. Elementen kan levereras med klockslagsleverans till bygget.